WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja odbyła się w dniach 17-19 września 2018 r. w Lublinie, w Auli Collegium Novum Al. Racławickie 1.

 

 

 

 


Komitet organizacyjny

dr Anastazja Śniechowska-Karpińska

Renata Sadownik

mgr Arkadiusz Siemierowski

mgr Aleksandra Piernikarska

 

konferencja.lublin@bg.umlub.pl

 


Rada programowa

 

Anna Grygorowicz

Dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Dagmara Budek

Dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

Irmina Utrata

Dyrektor Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Renata Birska

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 


 

Informacja w zakresie ochrony danych:

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, z siedzibą w Lublinie (20-059), Al. Racławickie 1, NIP 712-010-69-11, REGON 000288710.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w formularzu rejestracyjnym, w celach wskazanym w zgodach. Dane mogą być przetwarzane przez Uniwersytet Medyczny w okresie obowiązywania zgody lub do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, wycofania zgody albo wykonania usługi, a po tym czasie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Jednocześnie Uniwersytet informuje, że na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji w/w celów. Brak zgody uniemożliwia udział w konferencji. Uniwersytet informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Uniwersytet wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: abi@umlub.pl

Patronat honorowy

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Patronat medialny

Kontakt

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UM
ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin


Biuro organizacyjne 
i sekretariat Konferencji:

tel. 81 448-58-03
faks 81 448-58-00

konferencja.lublin@bg.umlub.pl